• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

3350 متری در شهریار بکه

VA425
 3350 متری در بکه شهریار

2.4 تا 2.6 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0