• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد ویلادشت

VL1109
باغ ویلا 800 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 720 متری در ملارد خوشنام

KH1207
باغ ویلا 720 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 640 متری در شهریار کردزار

KZ211
باغ ویلا 640 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد خوشنام

KH1201
باغ ویلا 850 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد قشلاق

GH904
باغ ویلا 850 متری در قشلاق ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردامیر

KA108
باغ ویلا 700 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

kh1221 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.3 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار رزکان

RZ604 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در رزکان شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH314
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

2 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1202
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

SH 304 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.6 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0