• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد قشلاق

GH904 فروخته شد
باغ ویلا 850 متری در قشلاق ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردامیر

KA108
باغ ویلا 700 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

kh1221 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.8 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار رزکان

RZ604 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در رزکان شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH314
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

2 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1202 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 2 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

SH 304 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

mh1426 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA131
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو

1.3 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA132
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA133 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6میلیارد

فروش باغ ویلا 990 متری در شهریار کردزار

KZ207
باغ ویلا 990 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.5 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردزار

KZ247 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ246
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردزار

KZ244 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

950 میلیون تا 1100 میلیارد

فروش باغ ویلا 733 متری در شهریار کردزار

KZ242 فروخته شد
باغ ویلا 733 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0