• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار وحیدیه

VA416 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در وحیدیه شهریار

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA415 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 640 متری در شهریار کردزار

KZ211
باغ ویلا 640 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ204
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

3.4 تا 3.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد خوشنام

KH1201
باغ ویلا 850 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1065 متری در شهریار کردامیر

KA112
باغ ویلا 1065 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

7 تا 8 میلیارد

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد قشلاق

GH904 فروخته شد
باغ ویلا 850 متری در قشلاق ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 2300 متری در ملارد لم آباد

lo804 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.5 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1402 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1600 متری در ملارد لم آباد

LO802
باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

3.5 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار کردامیر

KA110 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردامیر

KA108
باغ ویلا 700 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

kh1221 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.8 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

kz208 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1043 متری در شهریار کهنز

FE508 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1043 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار یبارک

VA413 فروخته شد
باغ ویلا 1300 متری در یبارک شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0