• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1050 متری در ملارد صفادشت

SF1315 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1050 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

mh1426 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد لم آباد

LO824 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA131
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو

1.3 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA132
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA133 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6میلیارد

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار کردامیر

KA128
باغ ویلا 1300 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 990 متری در شهریار کردزار

KZ207
باغ ویلا 990 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.5 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردزار

KZ247 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ246
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ245
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.6 تا 1.8 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردزار

KZ244 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

950 میلیون تا 1100 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ243 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 733 متری در شهریار کردزار

KZ242 فروخته شد
باغ ویلا 733 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ240 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 610 متری در شهریار کردزار

KZ235
باغ ویلا 610 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

11.2 تا 1.4میلیارد

فروش باغ ویلا 560 متری در شهریار کردزار

KZ238 فروخته شد
باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0