• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

sh317
باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2 تا 3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

kh1220 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار بکه

VA403
باغ ویلا 1100 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1023 متری در محمدشهر محمدشهر

ZF1509 فروخته شد
باغ ویلا 1023 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

2 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار رزکان

RZ604 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در رزکان شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر

MH1441
باغ ویلا 6000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

17 تا19 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH314
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

2 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1202 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

KH1215 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.5 تا 3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در محمدشهر محمدشهر

ZF1508 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1800 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

4.5 تا 4.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر

MD1608
باغ ویلا 2000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ216 فروخته شد این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

SH 304 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1050 متری در ملارد صفادشت

SF1315 این ملک قابل معاوضه می باشد
باغ ویلا 1050 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

mh1426 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در محمدشهر محمدشهر دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد لم آباد

LO824 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو

600 تا 700 میلیون

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0