خلأ برخی از نیروهای متخصص در شهرداری شهریار

خلأ برخی از نیروهای متخصص در شهرداری شهریار

شهریار-عضو شورای اسلامی شهریار گفت:با وجود جذب نیروهای متعدد در دوره های گذشته،در برخی از حوزه ها،خلأ نیروی کارشناس و متخصص مشهود است.
علیر رضا رضایت با اشاره به نقش بسیار موثر نیروی انسانیِ کارشناس و متخصص در تحقق اهداف از پیش تعیین شده اظهار داشت:یکی از نارسایی هایی که در عرصه نیروی انسانی شهرداری شهریار احساس می شود به کمبود و خلأ نیروهای متخصص و کارشناس در برخی حوزه ها بازمی گردد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:در برخی بخش ها همچون فنی،عمرانی،شهرسازی،حقوقی وتأسیسات تقویت نیروهای متخصص از ضروریت های مهم به حساب می آید.

وی ددر خصوص تعداد نیروی فعال در حوزه شهرداری شهریار گفت:با احتساب سازمان های تابعه شهرداری،قریب به یک هزار و ۴۰۰ نیرو در مدیریت شهری این خطه مشغول به فعالیت هستند.

رضایت عنوان کرد:در حال حاضر نیروی مازاد شهرداری شهریار،۳۰۰ نفر برآورد می شودکه با ارتقای این نهاد به رتبه ۱۰ ،۲۵۰ تا ۲۶۰ نفر از نیروهای مازاد پوشش داده می شوند.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت:در حال حاضر کمبود نیروهای متخصص در برخی عرصه ها و حوزه های تخصصی،با به کار گیری موردی و موضوعیِ کارشناسان از بخش های دیگر محقق می شود.

رضایت در خاتمه یادآور شد:یکی از اهداف و دستورکارهای شهرداری شهریار در این دوره به پرهیز و اجتناب از جذب نیروهای مازاد معطوف بوده و تلاش می شود با بُرون سپاری برخی از امور همچون نظافت،فضای سبز و...به بخش خصوصی،اهداف مورد نظر در این بخش ها محقق شود.

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.