مقایسه رشد بازار های مسکن و سکه از92تا95

مقایسه رشد بازار های مسکن و سکه از92تا95

به نقل از مشاورین بمان...از پاییز ۱۳۹۲تا اواخرزمستان ۱۳۹۵ واکنش بخش مسکن نسبت به بازارهای بورس، سکه و ارز دارای نوسانات کمی بوده، اما در زمستان گذشته نرخ رشد قیمت مسکن ۱۵.۵ درصد کمتراز رشد قیمت سکه پیمان داشته است.

به  گزارش بمان..بررسی عملکرد تقسیم مسکن نسبت به سه بازار رقیب آن یعنی بورس، سکه و ارز نشان دهنده این است که از پاییز ۱۳۹۲ به پس میانه بها یک مترمربع واحد مسکونی نسبت به نرخ رشد شاخص همه سه بازار رقیب آن از کمترین نوسانات برخوردار بوده، ولی همواره شکل نزولی تری از تورم نقطه به نقطه وجود داشته است. در این بین بازار بورس دارای بیشترین نوسانات بوده و در زمستان ۱۳۹۵ رشد منفی ۳.۷ درصد را تجربه کرده است.

 

بررسی بازارهای رقیب دسته مسکن در کناره نرخ تورم عمومی نشان می دهد در فصل زمستان سال پیش یعنی ۱۳۹۵ نسبت به فصل همانند سال قبل از آن، درحالی که نرخ نقطه به نقطه تورم نزدیک ۱۱ درصد بوده است، نرخ رشد شاخص کل بورس، سکه، ارز و متوسط بها یک متر چهارگوش واحد مسکونی به ترتیب مساوی با ۳.۷-، ۲۳، ۸.۱ و ۷.۵ درصد بوده است.

همچنین بررسی روند شاخص های بازار مسکن در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ در کناره بازار دارایی های رقیب و شاخص قیمت اجناس و خدمات عمومی (بر مبنای سنه ۱۳۹۰-۱۰۰) نشان دهنده این است که شاخص بورس و نرخ ارز بالاتر از شاخص تورم عمومی انجام  شده است، ولی شاخص قیمت سکه و شاخص بها مسکن کمتراز نرخ تورم عمومی انجام می شود.

 

دیــدگــاه خود را بنویسید

لطفاً نظر خود را در مورد مطلب فوق بنویسید.