دلیل شکست پیش بینی های بازار مسکن

دلیل شکست پیش بینی های بازار مسکن

پیش بینی های غیر علمی
محمد سلطانی، کارشناس حرفه ای برنامه ریزی مسکن در گفت وگو با خبرنگاران درباره علت شکست بسیاری از پیش بینی های بازار مسکن در چند سال گذشته، اظهار کردند: دلیل عدم تحقق بسیاری از پیش بینی هایی که به اصطلاح کارشناسان اقتصاد مسکن در سال های گذشته ارائه داده بودند- و در زمانی که آنها گفته بودند، با هیچ گونه تغییری در وضعیت سابق ، در حال ادامه همان راه هستیم - این است که این پیش بینی ها یا قائم به تجارب پیشین بازار مسکن بود یا منوط به آمار و ارقام اعلامی دستگاه های ارائه دهنده شمردن اجتماعی ـ اقتصادی همانند مرکز آمار و بانک مرکزی.
وی در ادامه فرمودند : آنهایی که بر بنیاد تجارب دوره های رکود و رونق گذشته، مدعی اتمام یا راستا دوره رکود کنونی بازار مسکن بودند، هرگز متوجه این قضیه نبودند که هر دوره را باید در شرایط همان زمانی رسیدگی کرد؛ ضمن اینکه اگرچه مسکن قرار است به عنوان احد از اجزای اقتصاد شعور بررسی شود، ولی کاملا در شرایط عالی اقتصادی مملکت هضم شده و تأثیرات فراوانی از رکود سایر بخش های اقتصادی می پذیرد.

این کارشناس برنامه ریزی مسکن افزودند: از سوی دیگر آنهایی هم که بر اساس صرفا آمارهای اعلامی اقدام به پیش بینی بازار مسکن می کردند نیز شرایط اجتماعی و فرهنگی کشور را در عقیده نمی گرفتند و درنتیجه پیش بینی هایشان از بازار مسکن کاملا یک طرفه بود که شکست این قبل بینی ها در حال حاضر و در پایان دوره زمانی اعلام شده از جانب این کارشناسان، کاملا نمایان شده است.

سلطانی تصریح کردند: مسکن صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه در کشور ما مسأله ای کاملا اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشد که از همه شرایط حاکم بر این فضاها تأثیر می پذیرد. پس بدون در عقیده گرفتن این شرایط، پیش بینی از آینده چگونگی مسکن از قبل محکوم به شکست است.

وی مسائلی همچون اشتغال و کاهش یا افزایش موالید به عنوان مسائل اجتماعی، تغییر سبک زندگی و علاقه مندی ایرانیان به زندگی در خانه هایی با فضاهای لوکس را به عنوان مثال از مسائل فرهنگی و تأثیر گزیدمان ریاست جمهوری را به عنوان کرد از مسائل سیاسی مؤثر بر بازار مسکن اسم برد و گفت: همین موارد به عنوان مثال هایی کاملا ساده و ملموس برای همه ملت پرتو می دهد حاشیه ها تا چه اندازه بر متن بازار مسکن نشانه دارند ولی کارشناسان آنها را در نظر نمی گیرند.

اثر تغییر سبک حیات بر شکست پیش بینی های بازار مسکن

سیدمهدی معتمدی،جامعه شناس نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر معتقد است مسکن به عنوان یک پدیده اجتماعی «زنده» و پویا باید در نظر گرفته شود نه یک کالای خشک و بی روح اقتصادی که با چند ضرب و بخش و حساب و کتاب به این نتیجه رسید که مسکن در یک دوره زمانی مشخص از رکود بیرون می شود یا خیر.

این استاد دانشگاه با ذکر اینکه مسکن با پدیده هایی چون زناشویی و حتی طلاق، افزایش یا کاهش جمعیت، تغییرات نرخ رشد جعیتی، دگرگونی ها آماری در شمار اعضای خانوا