رکود دوباره بازار مسکن

رکود دوباره بازار مسکن

براساس گزارش های این روزهای بازار مسکن که از سال گذشته به مرور شروع به پوست اندازی کرد و پس از تجربه پنج سال رکود به تبعیت از بازار اقتصادی کشور وارد حوزه پیش رونق شده بود ، هم اکنون به گفته کارشناسان با ثابت نبودن بازارهای موازی و وضعیت نابسامان اقتصادی وارد حوزه شبه رکود پیش آمده است .

با وجود آنکه از بهمن ماه سال گذشته ترمز قیمت مسکن کشیده شده است و رکورد زنی 35 درصدی افزایش قیمت را در اردیبهشت ماه امسال تجربه کردیم ، با شروع نابه سامانی بازار ارز و سکه به مرور نقدینگی وارد بازارها شد و از دسته مسکن خارج شد.

طاهر محمدی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگاران،با اشاره به وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 97 می گویند:عوامل موثر بر معاملات مسکن در نیمه دوم امسال به طریقی می باشد که به نظر می رسد روند کند خرید و فروش به واسطه حجم پایین مسکن وضعیت شبه رکود را ایجاد نموده است .

وی می افزاید: ناپایداری  شرایط اقتصادی و کاهش یکباره قدرت خرید و مایحتاج اصلی مردم به همراه افزایش قیمت تمام شده مسکن نظیر آهن ،سیمان و مصالح باعث خروج خریداران و سازندگان از بازار و کاهش عرضه نوسازها شده است.

این استاد دانشگاه تاکید دارد : اطمینان اقتصادی باعث کندی شیب قیمت مسکن شده است وسبب شده است که در صورت ثبات بازارهای موازی شرایط پیش رونق دوباره به بازار برگردد.

وی خاطر نشان نمود : همزمان با کاهش ارزش پول سرمایه گذاری بر کالاهای سرمایه ای نظیر مسکن تداوم پیدا خواهد کرد و به نظر می رسد با کنترل بازار ارز وسکه خرید و فروش در بازار مسکن برای حفظ ارزش پول و سرمایه گذاری رشد می یابد.