فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

FE1001 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 5000 متری در شهریار فردوسیه

FE1002 فروخته شد
باغ ویلا 5000 متری در فردوسیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار فردوسیه

FE1003 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در فردوسیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار فردوسیه

FE1004 فروخته شد
باغ ویلا 1250 متری در فردوسیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار فردوسیه

FE505 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 1550 متری در شهریار فردوسیه

FE506 فروخته شد
باغ ویلا 1550 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار فردوسیه

FE501 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

350 تا 450 میلیون

فروش باغ ویلا 722 متری در شهریار شهریار

FE 1009 فروخته شد
باغ ویلا 722 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

FE509 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 3100 متری در شهریار فردوسیه

FE510
باغ ویلا 3100 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو

4.9 تا 5 میلیارد

فروش باغ ویلا 575 متری در شهریار کهنز

fe514 فروخته شد
باغ ویلا 575 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار فردوسیه

fe515
باغ ویلا 900 متری در فردوسیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.3 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 1043 متری در شهریار کهنز

FE508 فروخته شد
باغ ویلا 1043 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در شهریار کهنز

FE516
باغ ویلا 2400 متری در کهنز شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5 تا 6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1400 متری در شهریار کهنز

FE532 فروخته شد
باغ ویلا 1400 متری در کهنز شهریار

1.4 تا 1.6 میلیارد