فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA102 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 850 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد
باغ ویلا 850 متری در کردامیر شهریار

متری 300 هزار تومان

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار کردامیر

KA108 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA111 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA112 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردامیر

KA115 فروخته شد
باغ ویلا 1250 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 4200 متری در شهریار کردامیر

KA105 فروخته شد
باغ ویلا 4200 متری در کردامیر شهریار

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش سوله 600 متری در شهریار یبارک

IKA201 فروخته شد
سوله 600 متری در یبارک شهریار

تماس بگیرید

فروش سوله 1000 متری در شهریار کردزار

IKA202 فروخته شد
سوله 1000 متری در کردزار شهریار

تماس بگیرید

فروش سوله 1100 متری در شهریار کردامیر

IKA203 فروخته شد
سوله 1100 متری در کردامیر شهریار

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردامیر

KA116 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

رنج قیمتی: زیر 400 میلیون

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار کردامیر

KA109 فروخته شد
باغ ویلا 1050 متری در کردامیر شهریار

رنج قیمتی : زیر 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA109 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 720 متری در شهریار کردامیر

KA110 فروخته شد
باغ ویلا 720 متری در کردامیر شهریار

زیر پانصد میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA120 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

بین 1 تا 1/5 میلیارد تومان

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردامیر

KA121 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردامیر شهریار

بین 1 تا 1/5 میلیارد تومان

فروش سوله 350 متری در شهریار کردامیر

IKA204 فروخته شد
سوله 350 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1600 متری در شهریار کردامیر

KA122 فروخته شد
باغ ویلا 1600 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA123 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار کردامیر

KA124 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش زمین 6500 متری در کرج کرج

karaj101 فروخته شد
زمین 6500 متری در کرج کرج

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 753 متری در شهریار کردامیر

KA101
باغ ویلا 753 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

500 تا 600 میلیون

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار یبارک

KA104 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در یبارک شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار امیریه

KA107 فروخته شد
باغ ویلا 1300 متری در امیریه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1400 متری در شهریار کردامیر

KA110 فروخته شد
باغ ویلا 1400 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 950 متری در شهریار کردامیر

KA111
باغ ویلا 950 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردامیر

KA104 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردامیر

KA112 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردامیر

KA115 فروخته شد
باغ ویلا 1250 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2222 متری در شهریار کردامیر

KA106 فروخته شد
باغ ویلا 2222 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 985 متری در شهریار کردامیر

KA103 فروخته شد
باغ ویلا 985 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 5000 متری در شهریار کردامیر

KA114 فروخته شد
باغ ویلا 5000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA116 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 670 متری در شهریار کردامیر

ka118 فروخته شد
باغ ویلا 670 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار کردامیر

KA119 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردامیر

KA120 فروخته شد
باغ ویلا 750 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 420 متری در شهریار کردامیر

KA107 فروخته شد
باغ ویلا 420 متری در کردامیر شهریار

200 تا 300 میلیون

فروش باغ ویلا 550 متری در شهریار کردامیر

KA 108 فروخته شد
باغ ویلا 550 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردامیر

KA123 فروخته شد
باغ ویلا 750 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2130 متری در شهریار امیریه

KA 106
باغ ویلا 2130 متری در امیریه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 3000 متری در شهریار کردامیر

KA 116
باغ ویلا 3000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردامیر

KA 124 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار کردامیر

KA 126 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 693 متری در شهریار کردامیر

KA 129 فروخته شد
باغ ویلا 693 متری در کردامیر شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردامیر

ka 109 فروخته شد
باغ ویلا 750 متری در کردامیر شهریار

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار کردامیر

KA128
باغ ویلا 1300 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردامیر

KA133 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA132
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردامیر

KA131
باغ ویلا 800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو

1.3 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردامیر

KA108
باغ ویلا 700 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار کردامیر

KA110 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1065 متری در شهریار کردامیر

KA112
باغ ویلا 1065 متری در کردامیر شهریار دارای ویدئو تورمجازی

7 تا 8 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردامیر

KA 118 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کردامیر شهریار

400 تا 500 میلیون