فروش باغ ویلا 1730 متری در ملارد خوشنام

KH601 فروخته شد
باغ ویلا 1730 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2600 متری در ملارد خوشنام

KH603 فروخته شد
باغ ویلا 2600 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH606 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

KH615 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2059 متری در ملارد خوشنام

kh611 فروخته شد
باغ ویلا 2059 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

KH1207 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

KH618 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH620 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت : یک میلیارد و دویست میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH621 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت: یک میلیارد و دویست میلیون

فروش باغ ویلا 2100 متری در ملارد خوشنام

KH622 فروخته شد
باغ ویلا 2100 متری در خوشنام ملارد

قیمت: یک میلیارد و ششصد میلیون

فروش باغ ویلا 1100 متری در ملارد خوشنام

KH623 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در خوشنام ملارد

قیمت: یک میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1209 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1175 متری در ملارد خوشنام

KH1206 فروخته شد
باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 1170 متری در ملارد خوشنام

kh1212 فروخته شد
باغ ویلا 1170 متری در خوشنام ملارد

500 تا 550 میلیون

فروش باغ ویلا 1443 متری در ملارد خوشنام

KH625 فروخته شد
باغ ویلا 1443 متری در خوشنام ملارد

ششصد تا هشتصد میلیون تومان

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH627 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

یک میلیارد وسیصد میلیون (قابل مذاکره)

فروش باغ ویلا 1085 متری در ملارد خوشنام

KH628 فروخته شد
باغ ویلا 1085 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در ملارد خوشنام

KH629 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH630 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2200 متری در ملارد خوشنام

KH1203 فروخته شد
باغ ویلا 2200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH602 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1050 متری در ملارد خوشنام

KH603 فروخته شد
باغ ویلا 1050 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1175 متری در ملارد خوشنام

KH604 فروخته شد
باغ ویلا 1175 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH626 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1201 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

1.6 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

KH603 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3550 متری در ملارد خوشنام

KH622 فروخته شد
باغ ویلا 3550 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

KH603 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH611 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

KH1210 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH620 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1360 متری در ملارد خوشنام

KH1227 فروخته شد
باغ ویلا 1360 متری در خوشنام ملارد

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 5000 متری در ملارد خوشنام

kh1214
باغ ویلا 5000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

3.4 تا 3.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1300 متری در ملارد خوشنام

KH1211
باغ ویلا 1300 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد خوشنام

kh1221
باغ ویلا 800 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.8 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

KH1215
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.5 تا 3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در ملارد خوشنام

kh1219 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1202 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 2 میلیارد

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد خوشنام

kh1220 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد خوشنام

KH1201
باغ ویلا 850 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

kh1218
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 720 متری در ملارد خوشنام

KH1207 فروخته شد
باغ ویلا 720 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 3200 متری در ملارد خوشنام

KH1203 فروخته شد
باغ ویلا 3200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

5 تا 6 میلیارد

فروش باغ ویلا 930 متری در ملارد خوشنام

kh1220 فروخته شد
باغ ویلا 930 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

kh1223
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 3600 متری در ملارد خوشنام

kh1212
باغ ویلا 3600 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1224
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد خوشنام

KH1222
باغ ویلا 1200 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1700 متری در ملارد خوشنام

kh1225
باغ ویلا 1700 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

3 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد خوشنام

KH1226
باغ ویلا 1000 متری در خوشنام ملارد دارای ویدئو

3 تا 4 میلیارد