فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردزار

KZ205 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3200 متری در شهریار کردزار

KZ207 فروخته شد
باغ ویلا 3200 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ208 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردزار

KZ210 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ212 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1700 متری در شهریار کردزار

KZ213 فروخته شد
باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردزار

KZ214 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 640 متری در شهریار ابراهیم آباد

KZ215 فروخته شد
باغ ویلا 640 متری در ابراهیم آباد شهریار دارای ویدئو تورمجازی

300 تا 400میلیون

فروش باغ ویلا 1700 متری در شهریار کردزار

KZ216 فروخته شد
باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1700 متری در شهریار کردزار

KZ201 فروخته شد
باغ ویلا 1700 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ218 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

رنج قیمتی : زیر 400 میلیون

فروش باغ ویلا 650 متری در شهریار کردزار

KZ222 فروخته شد
باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

رنج قیمتی: زیر 330 میلیون

فروش باغ ویلا 750 متری در شهریار کردزار

kz226 فروخته شد
باغ ویلا 750 متری در کردزار شهریار

200 تا 300 میلیون تومان

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

kz227 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

800میلیون تا یک میلیارد تومان

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار ابراهیم آباد

kz228 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در ابراهیم آباد شهریار

600 تا 800 میلیون تومان

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ229 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردزار

KZ230 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ231 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ232 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار کردزار

KZ234 فروخته شد
باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار کردزار

KZ235 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار کردزار

KZ217 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در کردزار شهریار

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

kz202 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1150 متری در شهریار کردزار

KZ204 فروخته شد
باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

550 تا 650میلیون

فروش باغ ویلا 520 متری در شهریار کردزار

KZ205 فروخته شد
باغ ویلا 520 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردزار

KZ210 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ211 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ213 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ216 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 998 متری در شهریار کردزار

KZ222 فروخته شد
باغ ویلا 998 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار کردزار

KZ224 فروخته شد
باغ ویلا 1300 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ226
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

750 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 5360 متری در شهریار کردزار

KZ230 فروخته شد
باغ ویلا 5360 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1360 متری در شهریار کردزار

KZ232 فروخته شد
باغ ویلا 1360 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

kz236 فروخته شد
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ201 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار شهریار

kz233 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ237 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار

1.5 تا 1.7میلیارد

فروش باغ ویلا 950 متری در شهریار کردزار

KZ239 فروخته شد
باغ ویلا 950 متری در کردزار شهریار

550 تا 650میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در شهریار کردزار

KZ238 فروخته شد
باغ ویلا 850 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار کردزار

KZ207 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ210 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 550 متری در شهریار کردزار

KZ214 فروخته شد
باغ ویلا 550 متری در کردزار شهریار

250 تا 350 میلیون

فروش باغ ویلا 1700 متری در شهریار ابراهیم آباد

KZ213
باغ ویلا 1700 متری در ابراهیم آباد شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.6 تا 1.8میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردزار

KZ209 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1400 متری در شهریار کردزار

KZ217 فروخته شد
باغ ویلا 1400 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1150 متری در شهریار کردزار

KZ 224 فروخته شد
باغ ویلا 1150 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 650 متری در شهریار کردزار

KZ231 فروخته شد
باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار کردزار

KZ 240 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 650 متری در شهریار کردزار

KZ241 فروخته شد
باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 810 متری در شهریار کردزار

kz201
باغ ویلا 810 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.22 میلیارد

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار کردزار

KZ208 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ210
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 3200 متری در شهریار کردزار

KZ 202
باغ ویلا 3200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.5تا 2.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردزار

KZ205 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ 211 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار

1.6 تا 1.8 میلیارد

فروش باغ ویلا 714 متری در شهریار کردزار

KZ 218 فروخته شد
باغ ویلا 714 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1010 متری در شهریار کردزار

KZ 216 فروخته شد
باغ ویلا 1010 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2080 متری در شهریار کردزار

KZ 219 فروخته شد
باغ ویلا 2080 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1450 متری در شهریار کردزار

KZ 221 فروخته شد
باغ ویلا 1450 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.3 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 520 متری در شهریار کردزار

KZ 222 فروخته شد
باغ ویلا 520 متری در کردزار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ 233
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ216 فروخته شد
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

kz224 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 600 متری در شهریار کردزار

kz227 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ223 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.8 تا 2.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 780 متری در شهریار کردزار

KZ228 فروخته شد
باغ ویلا 780 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 560 متری در شهریار کردزار

KZ238 فروخته شد
باغ ویلا 560 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 610 متری در شهریار کردزار

KZ235
باغ ویلا 610 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

11.2 تا 1.4میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ240
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 733 متری در شهریار کردزار

KZ242 فروخته شد
باغ ویلا 733 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ243 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در شهریار کردزار

KZ244 فروخته شد
باغ ویلا 800 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

950 میلیون تا 1100 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار کردزار

KZ245
باغ ویلا 2000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.6 تا 1.8 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ246
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار کردزار

KZ247 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 990 متری در شهریار کردزار

KZ207
باغ ویلا 990 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.5 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

kz208 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

650 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1250 متری در شهریار کردزار

KZ204
باغ ویلا 1250 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

3.4 تا 3.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 640 متری در شهریار کردزار

KZ211
باغ ویلا 640 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 850 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار کردزار

KZ 206 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1260 متری در شهریار کردزار

KZ208 فروخته شد
باغ ویلا 1260 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 820 متری در شهریار کردزار

KZ211 فروخته شد
باغ ویلا 820 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ215 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.1 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار کردزار

KZ219
باغ ویلا 1200 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

1.9 تا 2.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار کردزار

KZ220
باغ ویلا 1500 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو

2.5 تا 3.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کردزار

kz222
باغ ویلا 900 متری در کردزار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.3 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 650 متری در شهریار کردزار

KZ231 فروخته شد
باغ ویلا 650 متری در کردزار شهریار

1.6 تا 2 میلیارد