فروش باغ ویلا 1700 متری در ملارد لم آباد

LO502 فروخته شد
باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2000 متری در ملارد لم آباد

LO501 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 400 متری در ملارد لم آباد

LO513 فروخته شد
باغ ویلا 400 متری در لم آباد ملارد

رنچ قیمتی: زیر 160 میلیون

فروش باغ ویلا 400 متری در ملارد لم آباد

LO514 فروخته شد
باغ ویلا 400 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در ملارد لم آباد

LO515 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 6000 متری در ملارد اسفند آباد

LO503 فروخته شد
باغ ویلا 6000 متری در اسفند آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در ملارد لم آباد

LO505 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 700 متری در ملارد اسفند آباد

LO506 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در اسفند آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1130 متری در ملارد اسفند آباد

LO803 فروخته شد
باغ ویلا 1130 متری در اسفند آباد ملارد دارای ویدئو

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 700 متری در ملارد اسفند آباد

LO508 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در اسفند آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 725 متری در ملارد لم آباد

Lo511 فروخته شد
باغ ویلا 725 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1480 متری در ملارد لم آباد

LO510 فروخته شد
باغ ویلا 1480 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2300 متری در ملارد لم آباد

LO516 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 750 متری در ملارد لم آباد

lo806 فروخته شد
باغ ویلا 750 متری در لم آباد ملارد

500 تا 600میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در ملارد قشلاق

LO518 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در قشلاق ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد لم آباد

LO805 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1700 متری در ملارد لم آباد

lo808
باغ ویلا 1700 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

2.5 تا 3 میلیارد

فروش باغ ویلا 475 متری در ملارد اسفند آباد

LO815 فروخته شد
باغ ویلا 475 متری در اسفند آباد ملارد دارای ویدئو

200 تا 300 میلیون

فروش باغ ویلا 475 متری در ملارد اسفند آباد

LO504 فروخته شد
باغ ویلا 475 متری در اسفند آباد ملارد

قیمت به شرح آگهی

فروش باغ ویلا 620 متری در ملارد لم آباد

LO 810
باغ ویلا 620 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد اسفند آباد

LO 818
باغ ویلا 1000 متری در اسفند آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 850 متری در ملارد لم آباد

lo823
باغ ویلا 850 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در ملارد لم آباد

LO824 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 1600 متری در ملارد لم آباد

LO802
باغ ویلا 1600 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

3.5 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در ملارد لم آباد

lo804 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در لم آباد ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.5 تا 1.7 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

LO806
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

6 تا 8 میلیارد