فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار رزکان

RZ1202 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2500 متری در شهریار رزکان

RZ1203 فروخته شد
باغ ویلا 2500 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3700 متری در شهریار رزکان

RZ1204 فروخته شد
باغ ویلا 3700 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 5000 متری در شهریار رزکان

RZ1205 فروخته شد
باغ ویلا 5000 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار رزکان

RZ1206 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3100 متری در شهریار شهریار

RZ1207 فروخته شد
باغ ویلا 3100 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار رزکان

RZ1208 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

RZ1209 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1400 متری در شهریار رزکان

RZ601
باغ ویلا 1400 متری در رزکان شهریار دارای ویدئو

1 تا 1.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 1560 متری در شهریار رزکان

RZ 1206 فروخته شد
باغ ویلا 1560 متری در رزکان شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار رزکان

RZ604 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در رزکان شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1800 متری در شهریار رزکان

RZ602 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در رزکان شهریار

1 تا 1.2 میلیارد