فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد اسفند آباد

SF1302 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در اسفند آباد ملارد

هر قواره 120 میلیون

فروش سوله 600 متری در ملارد صفادشت

ISF907 فروخته شد
سوله 600 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش سوله 21000 متری در ملارد صفادشت

ISF902 فروخته شد
سوله 21000 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش سوله 10000 متری در ملارد صفادشت

ISF903 فروخته شد
سوله 10000 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش سوله 5000 متری در ملارد صفادشت

ISF905 فروخته شد
سوله 5000 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش سوله 3400 متری در ملارد صفادشت

ISF908 فروخته شد
سوله 3400 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش سوله 2400 متری در ملارد صفادشت

ISF904 فروخته شد
سوله 2400 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش سوله 2400 متری در ملارد صفادشت

ISF910 فروخته شد
سوله 2400 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 3600 متری در ملارد صفادشت

SF1310 فروخته شد
باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

2.9 تا 3.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 5000 متری در ملارد صفادشت

ُّSF1305 فروخته شد
باغ ویلا 5000 متری در صفادشت ملارد

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 2500 متری در ملارد صفادشت

SF1306 فروخته شد
باغ ویلا 2500 متری در صفادشت ملارد

شش تا هشت میلیارد تومان

فروش باغ ویلا 5000 متری در ملارد صفادشت

SF1307 فروخته شد
باغ ویلا 5000 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2380 متری در ملارد صفادشت

SF1308 فروخته شد
باغ ویلا 2380 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1800 متری در ملارد صفادشت

SF1309 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1700 متری در ملارد صفادشت

SF1310 فروخته شد
باغ ویلا 1700 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 4500 متری در ملارد صفادشت

SF1311 فروخته شد
باغ ویلا 4500 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2770 متری در ملارد صفادشت

SF1312 فروخته شد
باغ ویلا 2770 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3330 متری در ملارد صفادشت

SF1318 فروخته شد
باغ ویلا 3330 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2000 متری در ملارد صفادشت

SF1319 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 512 متری در ملارد صفادشت

SF1315 فروخته شد
باغ ویلا 512 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 4750 متری در ملارد صفادشت

ُSF1302 فروخته شد
باغ ویلا 4750 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2370 متری در محمدشهر محمدشهر

SF1306 فروخته شد
باغ ویلا 2370 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

SF1308 فروخته شد
باغ ویلا 2500 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2000 متری در ملارد صفادشت

SF1317 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد صفادشت

SF1313 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 512 متری در ملارد خوشنام

SF1314 فروخته شد
باغ ویلا 512 متری در خوشنام ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2000 متری در ملارد صفادشت

SF1310 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3600 متری در ملارد صفادشت

SF1321 فروخته شد
باغ ویلا 3600 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2000 متری در ملارد صفادشت

SF1320 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 5000 متری در ملارد صفادشت

SF1311
باغ ویلا 5000 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو

6 تا 7 میلیارد

فروش باغ ویلا 780 متری در ملارد صفادشت

SF1324 فروخته شد
باغ ویلا 780 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 740 متری در ملارد صفادشت

SF1310 فروخته شد
باغ ویلا 740 متری در صفادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2400 متری در ملارد صفادشت

SF1312 فروخته شد
باغ ویلا 2400 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

SF 1313
باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

SF1334 فروخته شد
باغ ویلا 1400 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 460 متری در محمدشهر محمدشهر

SF1339 فروخته شد
باغ ویلا 460 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

SF 1346 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

SF 1350 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1300 متری در محمدشهر محمدشهر

SF1351 فروخته شد
باغ ویلا 1300 متری در محمدشهر محمدشهر

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1050 متری در ملارد صفادشت

SF1315
باغ ویلا 1050 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 5600 متری در ملارد صفادشت

SF1306
باغ ویلا 5600 متری در صفادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

6.9 تا 7.1 میلیارد

فروش باغ ویلا 799 متری در ملارد صفادشت

SF 1310 فروخته شد
باغ ویلا 799 متری در صفادشت ملارد

700 تا 800 میلیون