فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

SH912 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2100 متری در شهریار شهریار

SH909 فروخته شد
باغ ویلا 2100 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2115 متری در شهریار شهریار

SH907 فروخته شد
باغ ویلا 2115 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 8300 متری در شهریار شهریار

SH906 فروخته شد
باغ ویلا 8300 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

SH905 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

SH904 فروخته شد
باغ ویلا 1200 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

SH902 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

SH901 فروخته شد
باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش سوله 1170 متری در شهریار شهریار

ISH102 فروخته شد
سوله 1170 متری در شهریار شهریار

تماس بگیرید

فروش سوله 1200 متری در شهریار رزکان

ISH105 فروخته شد
سوله 1200 متری در رزکان شهریار

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 850 متری در شهریار شهریار

SH308 فروخته شد
باغ ویلا 850 متری در شهریار شهریار

1 تا 1.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

SH914 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

یک میلیارد و هشتصد میلیون (قابل مذاکره)

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار کهنز

SH915 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در کهنز شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 400 متری در شهریار شهریار

SH316 فروخته شد
باغ ویلا 400 متری در شهریار شهریار

250 تا 350 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار وائین

SH318 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در وائین شهریار

650 تا 750 میلیون

رهن و اجاره سوله 4350 متری در شهریار کهنز

ISH105 اجــاره رفت
سوله 4350 متری در کهنز شهریار

تماس بگیرید

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

SH919 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH920 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2620 متری در شهریار شهریار

SH909 فروخته شد
باغ ویلا 2620 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2050 متری در شهریار شهریار

SH307 فروخته شد
باغ ویلا 2050 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

SH312 فروخته شد
باغ ویلا 2300 متری در شهریار شهریار

1.8 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 2500 متری در شهریار وائین

SH313
باغ ویلا 2500 متری در وائین شهریار دارای ویدئو

4 تا 5 میلیارد

فروش باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

SH922 فروخته شد
باغ ویلا 3000 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

SH923 فروخته شد
باغ ویلا 2080 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ و باغچه 2000 متری در شهریار شهریار

BSH963 فروخته شد
باغ و باغچه 2000 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

SH902 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

SH305 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.2 تا 1.4 میلیارد

فروش باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

SH904 فروخته شد
باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

SH 904 فروخته شد
باغ ویلا 1100 متری در شهریار شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH 324 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار

SH 315
باغ ویلا 2500 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار

SH 304 فروخته شد
باغ ویلا 900 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار

sh301 فروخته شد
باغ ویلا 700 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

600 تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار

SH302
باغ ویلا 2874 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

5.5 تا 5.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

sh303 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

700 تا 800 میلیون

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

SH314
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

2 تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار

sh317
باغ ویلا 1500 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2 تا 3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار

SH303
باغ ویلا 2070 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو تورمجازی

3.9 تا 4 میلیارد