فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار وحیدیه

VA401 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در وحیدیه شهریار

300 تا 400 میلیون

فروش باغ ویلا 3000 متری در شهریار بکه

VA402 فروخته شد
باغ ویلا 3000 متری در بکه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1420 متری در شهریار وحیدیه

va406 فروخته شد
باغ ویلا 1420 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار وحیدیه

va404 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2700 متری در شهریار وحیدیه

VA407 فروخته شد
باغ ویلا 2700 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 680 متری در شهریار وحیدیه

VA408
باغ ویلا 680 متری در وحیدیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 950 میلیون

فروش باغ و باغچه 1000 متری در شهریار وحیدیه

BVA452 فروخته شد
باغ و باغچه 1000 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ و باغچه 3800 متری در شهریار وحیدیه

BVA453 فروخته شد
باغ و باغچه 3800 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ و باغچه 1500 متری در شهریار وحیدیه

BVA454 فروخته شد
باغ و باغچه 1500 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2317 متری در شهریار بکه

va404
باغ ویلا 2317 متری در بکه شهریار دارای ویدئو

3.9 تا 4 میلیارد

فروش باغ ویلا 600 متری در شهریار وحیدیه

VA403 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در وحیدیه شهریار

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 2100 متری در شهریار وحیدیه

VA405 فروخته شد
باغ ویلا 2100 متری در وحیدیه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

600تا 700 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

va 407 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

750 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 500 متری در شهریار وحیدیه

VA 412 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در وحیدیه شهریار

400 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 1142 متری در شهریار بکه

VA410
باغ ویلا 1142 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 1100 متری در شهریار بکه

VA403
باغ ویلا 1100 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

800 تا 900 میلیون

فروش باغ ویلا 1300 متری در شهریار یبارک

VA413 فروخته شد
باغ ویلا 1300 متری در یبارک شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA415
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار وحیدیه

VA416 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در وحیدیه شهریار

1.1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 2000 متری در شهریار بکه

VA418 فروخته شد
باغ ویلا 2000 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

2.2 تا 2.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار

Va419
باغ ویلا 1000 متری در شهریار شهریار دارای ویدئو

450 تا 550 میلیون

فروش باغ ویلا 1050 متری در شهریار بکه

VA421
باغ ویلا 1050 متری در بکه شهریار دارای ویدئو تورمجازی

1.4 تا 1.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 1200 متری در شهریار بکه

VA422
باغ ویلا 1200 متری در بکه شهریار دارای ویدئو

1 تا 1.3 میلیارد

فروش باغ ویلا 3860 متری در شهریار وحیدیه

VA431 فروخته شد
باغ ویلا 3860 متری در وحیدیه شهریار

1.4 تا 1.6 میلیارد

3350 متری در شهریار بکه

VA425
 3350 متری در بکه شهریار

2.4 تا 2.6 میلیارد

فروش باغ ویلا 2700 متری در شهریار بکه

VA427 فروخته شد
باغ ویلا 2700 متری در بکه شهریار

900 تا 999 میلیون

فروش باغ ویلا 1500 متری در شهریار بکه

VA433 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در بکه شهریار

1.1 تا 1.3 میلیارد