فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1602 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد قشلاق

VL1601 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در قشلاق ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1601 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

رنج قیمتی : 300 میلیون

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1604 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1000 متری در ملارد اسفند آباد

VL1605 فروخته شد
باغ ویلا 1000 متری در اسفند آباد ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 500 متری در ملارد ویلادشت

VL1606 فروخته شد
باغ ویلا 500 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 600 متری در ملارد ویلادشت

VL1603 فروخته شد
باغ ویلا 600 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1607 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 3000 متری در ملارد ویلادشت

VL1101 فروخته شد
باغ ویلا 3000 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.9تا 2.2 میلیارد

فروش باغ ویلا 1875 متری در ملارد ویلادشت

VL1104 فروخته شد
باغ ویلا 1875 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو

1.7 تا 1.9 میلیارد

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1105 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 2000 متری در ملارد ویلادشت

VL1106
باغ ویلا 2000 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو

2 تا 2.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 11000 متری در ملارد ویلادشت

VL1606 فروخته شد
باغ ویلا 11000 متری در ویلادشت ملارد

قیمت در شرح آگهی

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1108 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو

550 تا 650 میلیون

فروش باغ ویلا 1500 متری در ملارد ویلادشت

VL1107 فروخته شد
باغ ویلا 1500 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

850 تا 950 میلیون

فروش باغ ویلا 1800 متری در ملارد ویلادشت

vl 1110 فروخته شد
باغ ویلا 1800 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1.3 تا 1.5 میلیارد

فروش باغ ویلا 800 متری در ملارد ویلادشت

VL1109
باغ ویلا 800 متری در ویلادشت ملارد دارای ویدئو تورمجازی

1 تا 1.1 میلیارد